Page 4 - MU_3Mar62
P. 4

เรื่องจากปก
      ฐิติรัตน์ เดชพรหม                มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน          “๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

          เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คือ การเรียนจากชีวิตจริง การท�างานจริง ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ
        มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “๕๐ ปี จึงจะดีที่สุด เป็นการเรียนจากการปฏิบัติ รางวัลข้าราชการลูกจ้าง และพนักงาน
        วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี ไม่มีขอบเขตวิชา เพื่อให้การเรียนรู้ลึก มหาวิทยาลัยดีเด่น เกียรติบัตร
        มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยในช่วงเช้า และเชื่อมโยง จึงควรมีการน�าข้อมูลจาก แม่ดี-บุคลากรเด่น และมอบเข็ม
        ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง     การปฏิบัติ มาตรวจสอบกับทฤษฎี / เครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ
        มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี สาขาวิชา และเตรียมพร้อม transfer   ห้อง Grand Auditorium ชั้น ๔
        มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน      ไปใช้ในบริบทอื่น มหาวิทยาลัยแห่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
        พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ อนาคต ด�ารงอยู่เพราะมีคุณประโยชน์ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
        พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร มีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างการยอมรับ       มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์
        อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มี Management Platform เพื่อการบรรลุ อันยาวนานกว่า ๑๓๑ ปี นับเนื่องตั้งแต่
        และ พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “Time- ผลงานตามความคาดหวังใหม่ของ     ก่อก�าเนิด โรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี
        line of Mahidol University เส้นทาง ผู้เรียน และของสังคม ตลอดจนใช้ พุทธศักราช ๒๔๓๑ และพัฒนาต่อมา
        แห่งมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน”       กระบวนทัศน์มองออกนอกรั้ว จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
        ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ส�านักงาน มหาวิทยาลัย นอกกรอบวิชาการ สู่โลก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
        อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แห่งชีวิตจริง สู่อนาคต (ที่ไม่รู้ว่าเป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
        โดยมีผู้ร่วมงานจากองค์กรภายนอกและ อย่างไร) โดยใช้กระบวนทัศน์สร้าง     อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
        ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย   ผลงานที่เป็นเลิศร่วมกับ partner หลังจาก โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล”
        ร่วมงานจ�านวนมาก        เสร็จสิ้นการปาฐกถาแล้วเป็นพิธีแสดง อันเป็นพระนามของ สมเด็จพระ
         จากนั้น มีพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวาย มุทิตาจิตผู้อาวุโส ซึ่งบรรยากาศเต็มไป มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
        เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรม ด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ ภายในบริเวณ พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่
        ราชชนก และการแสดงปาฐกถา งาน มหาวิทยาลัยได้จัดบริการสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
        เกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ และบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
        กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย    พ.ศ.๒๕๑๒ ดังนั้น ในปีพุทธศักราช
        “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” โดย   กิจกรรมภาคบ่าย มีพิธีมอบรางวัล ๒๕๖๒ นี้จึงเป็นวาระส�าคัญ “๕๐ ปี
        ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์   มหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล แห่งวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี
        พานิช โดยได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่แท้ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัลผู้มี      มหาวิทยาลัยมหิดล” Mahido  4   March 2019                       M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
   1   2   3   4   5   6   7   8   9