September 2562


Research 

September 17, 2019

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา”

September 17, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

September 17, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019

September 18, 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล