EdPEx ประจำปี 2566

May 26, 2023

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

May 27, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”

July 13, 2023

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

July 14, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Low Sodium Awareness Video Competition 2023” ในกิจกรรม Bootcamp “Low โซ (เดียม) No โทรม”