November 2563


Research 

November 9, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

November 7, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)

November 6, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เพื่อพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุข

November 6, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เพื่อพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุข