วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 1/2564
April 19, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุม ปฏิบัติการแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาโครงการสร้างสุขภาพของย่าน YMID
April 20, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19