คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุม ปฏิบัติการแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาโครงการสร้างสุขภาพของย่าน YMID