ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 1/2564