มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญด้านการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
February 16, 2021
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ประชุมหารือวางแผนแม่บทระยะ 5 ปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
February 17, 2021

The Strategic Partnership Agreement between Mahidol University and University of Bremen

001

The Strategic Partnership Agreement between Mahidol University and University of Bremen, Germany took place on Tuesday 16th February 2021.

On this occasion, Prof. Banchong Mahaisavariya, President, along with Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and Corporate Communication, Dr. Pattanasak Mongkolwat, Dean, Faculty of Information Communication Technology, and Prof. Peter Haddawy, Deputy Dean for Research Development, Faculty of Information Communication Technology, preside over the Virtual Agreement Signing Ceremony. Today we marked a commitment to furthering our collaboration and strengthening the friendship between Mahidol University and University of Bremen.

The ceremony was held virtually with the presence of of Prof. Dr.-Ing Bernd Scholz – Reiter, President, University of Bremen, Dr. Georg Verweyen, Director of German Academic Exchange Services Information Centre Bangkok (DAAD), and also many colleagues from both universities.