กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 7
February 16, 2021
The Strategic Partnership Agreement between Mahidol University and University of Bremen
February 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญด้านการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1