The Strategic Partnership Agreement between Mahidol University and University of Bremen
February 16, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1 โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม
February 17, 2021

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ประชุมหารือวางแผนแม่บทระยะ 5 ปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)