มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่าชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”
August 16, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม
August 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่าชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”