การตรวจประเมินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
August 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่าชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”
August 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่าชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”