ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together”