คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
February 4, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
February 4, 2021

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ โครงการ SHAPE-SEA จัดงาน SHAPE-SEA Sixth Anniversary

grad4

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 57 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน จากนั้น เป็นพิธีรับศีลรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัว New Normal ทัศนคติ พิชิตความเครียด” โดย นายพิทยากร ลีลาภัทร์ คอลัมนิสต์ เจ้าของเพจธนาคารความสุข Happiness Bank และพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19