มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (Ari Innovation District)”

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”
September 15, 2021
ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย
September 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (Ari Innovation District)”

วันที่ 15 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars” (MU-CRS Religious Studies Seminars) ประจำเดือนกันยายน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน ซีเกอร์ ผู้ก่อตั้งวิชาไทยศึกษา University of Leeds บรรยายเรื่อง “Buddhist Performing Arts: Innovative Ways of Engaging with Buddhist Teachings and Rethinking Gender Roles in Modern Thai Buddhism” โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงานบรรยายวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars” อย่างต่อเนื่องในทุกเดือน โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านศาสนศึกษาจากต่างประเทศมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านศาสนศึกษา และนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านศาสนศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป