วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมเวทีวิชาการทางสังคม เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยแห่งอนาคต (SOCIAL FORUM) ในหัวข้อเด็กเยาวชนและครอบครัว : การปรับตัวในความท้ายทายของการระบาด COVID-19
September 15, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (Ari Innovation District)”
September 16, 2021

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”

วันที่ 15 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars” (MU-CRS Religious Studies Seminars) ประจำเดือนกันยายน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน ซีเกอร์ ผู้ก่อตั้งวิชาไทยศึกษา University of Leeds บรรยายเรื่อง “Buddhist Performing Arts: Innovative Ways of Engaging with Buddhist Teachings and Rethinking Gender Roles in Modern Thai Buddhism” โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงานบรรยายวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars” อย่างต่อเนื่องในทุกเดือน โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านศาสนศึกษาจากต่างประเทศมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านศาสนศึกษา และนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านศาสนศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป