คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดตัวชุดตรวจโควิด รู้ผลไวภายใน 15 นาที นวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
July 15, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม 36th AUN Board of Trustee (AUN-BOT)
July 16, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 18/2564 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์