มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics)
November 11, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
November 12, 2020

Mahidol – Macquarie Center for International Education Closing Session of the Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2

F2780611-5887-4375-9A06-1228840E07B8

On Wednesday 11th November 2020, Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and Corporate Communication, provided closing remarks for the Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2 during 21st October – 11th November 2020, and thanked the invited contributors from Macquarie University and 33 academics across Mahidol University participating at the last session of the virtual workshop.

At the end of workshop, participants who have completed every component received certificates of completion to recognize their development of innovative skills in online teaching and learning.