การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 16, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 17, 2020

Webinar “National Sustainability Leaders Meeting 2020”

001

Webinar “National Sustainability Leaders Meeting 2020” organized by UI GreenMetric World Universities Rankings, IPB University and Universitas Indonesia.
Keynote Speaker: Assoc. Prof. Kitikorn Charmondusit, Ph.D. (Acting Vice President for Environment and Sustainable Development) present in “The Urgency of Sustainability Leader in University: The Experience of Mahidol University, Thailand” on 17th June 2020

Link : https://www.facebook.com/mahidolsdgs/videos/3128947003817462/