มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
February 26, 2020
Announcement from the President of Mahidol University on the test result for novel coronavirus of the suspected case of a personnel
February 26, 2020

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)