คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
February 26, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา แถลงข่าวเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
February 27, 2020

Announcement from the President of Mahidol University on the test result for novel coronavirus of the suspected case of a personnel

S__15933456

Reference is made to the reported case of a personnel of Mahidol University who was suspected to contract the coronavirus disease 2019 (COVID-19) after returning from a high risk country. Mahidol University immediately referred the person for confirmatory testing on 25th February 2020.

The test result by the standard method confirms that there is no infection (no genetic material of the novel coronavirus detected).

Announced on 26th February 2020, 8.50 P.M.