เสวนา Young MHESI Scholars’ Townhall Talk #4New Landscapes for Community Healthcare
May 1, 2020
การเสวนา Young MHESI Scholars ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภูมิทัศนIใหมLของสาธารณสุขชุมชนในยุค New Normal” ผLาน Zoom Application และ Facebook Live “Young MHESI Scholars”
May 4, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ​ face​ shield ให้แก่​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ