โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ​ face​ shield ให้แก่​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
May 2, 2020
4 Graduate Degree Programs of Mahidol University have been certified by the ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
May 5, 2020

การเสวนา Young MHESI Scholars ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภูมิทัศนIใหมLของสาธารณสุขชุมชนในยุค New Normal” ผLาน Zoom Application และ Facebook Live “Young MHESI Scholars”