คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะสัตวแพทยศาสตร์
November 12, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเชิงปฎิบัติการ “The Temasek Foundation Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Forum 2019” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
November 13, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือในการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์