มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี
August 2, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการป้องกันและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
August 2, 2019

ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”