ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
August 2, 2019
ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 2
August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการป้องกันและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น