ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
August 2, 2019
ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 2
August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการป้องกันและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

1564742508937-1024x1024

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เพื่อเป็นการป้องกันและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

จึงขอความร่วมมือในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะสงบเรียบร้อย

ทั้งนี้ หากพบสิ่งผิดปกติโปรดแจ้ง
งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๐ / ๐๒-๔๔๑-๙๓๑๘
หรือ ระบบวิทยุสื่อสารเครือข่ายของทางราชการ คลื่นความถี่ ๑๔๒.๕๒๕ MHz ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Recent post