Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for January 2, 2022

Day Navigation

All Day

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์

January 1 - May 31

{:th}กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ขับขี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะจดบันทึกรายละเอียดและรายงานไปยังต้นสังกัดของท่าน ในส่วนของบุคคลภายนอกที่ฝ่าฝืน จะขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-441-4400{:}

Find out more »
+ Export Events