Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for June 2018

Calendar Month Navigation

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

1

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

2

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

3

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

4

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (SPSS)”

5

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (SPSS)”

6

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (SPSS)”

7

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การประชุมวิชาการ เรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน)

8

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การประชุมวิชาการ เรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน)

9

การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21”

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21”

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

กิจกรรม  มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 22

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2561

16
17
18
19

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ Motion Infographic เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After Effect และ Illustrator รุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ Motion Infographic เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After Effect และ Illustrator รุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ Motion Infographic เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After Effect และ Illustrator รุ่นที่ 3

กิจกรรม “หนังสือเปลี่ยนมือ ปี 2”

การประกวดเยาวชนศิลปินดนตรี Young Artist Music Contest 2018

การประกวดเยาวชนศิลปินดนตรี Young Artist Music Contest 2018

โครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (ปีที่ 4/2561): หลักสูตร Coaching พ่อแม่ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี) สำหรับแพทย์/นักวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข

โครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (ปีที่ 4/2561): หลักสูตร Coaching พ่อแม่ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี) สำหรับแพทย์/นักวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข

อบรมเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการเเพทย์ Multiple Choice Question ข้อสอบกันทุกปี คิดว่าดีเเล้วหรือยัง

โครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (ปีที่ 4/2561): หลักสูตร Coaching พ่อแม่ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี) สำหรับแพทย์/นักวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข

อบรมเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการเเพทย์ Multiple Choice Question ข้อสอบกันทุกปี คิดว่าดีเเล้วหรือยัง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วย Adobe Premiere & After Effect (Professional Non-Linear Editing Techniques)” รุ่นที่ 2

โครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (ปีที่ 4/2561): หลักสูตร Coaching พ่อแม่ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี) สำหรับแพทย์/นักวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วย Adobe Premiere & After Effect (Professional Non-Linear Editing Techniques)” รุ่นที่ 2

โครงการอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (ปีที่ 4/2561): หลักสูตร Coaching พ่อแม่ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี) สำหรับแพทย์/นักวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุข

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วย Adobe Premiere & After Effect (Professional Non-Linear Editing Techniques)” รุ่นที่ 2

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประชากรและสังคม 2561 “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง”

30
+ Export Events