Research 

September 28, 2018

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

September 28, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

October 1, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย”

October 1, 2018

ม.มหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ระหว่าง สกอ. สกว. และ 25 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคกลาง