คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
February 4, 2021
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
February 5, 2021

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล แถลงวิสัยทัศน์การ ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต”

ns6

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นันทนิจ แวน กูลิค อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ใหม่ จากการถอดบทเรียน Covid-19 และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ท้าทายระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคต โดยมุ่งปรับหลักสูตร เพิ่มชุดทักษะใหม่ ปั้น “พยาบาลแห่งอนาคต” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้เท่าทันเทคโนโลยี เรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาใหม่ และดูแลผู้ป่วยกายใจได้อย่างองค์รวม ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว จะนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการคาดการณ์ปัญหาสุขภาพในอนาคตมาบรรจุไว้ในหลักสูตร รวมทั้งยังสอนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง ผ่านการใช้เทคโนโลยี เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรู้ทันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา