วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดสัมมนา “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีการจัดการธุรกิจยั่งยืนระดับโลก”
October 16, 2021
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2564 หัวข้อ “วิกฤต สู่ โอกาส : เด็กในครอบครัวแหว่งกลาง”
October 17, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564