มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564
October 17, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบเพื่อการศึกษาในโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU)
October 18, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2564 หัวข้อ “วิกฤต สู่ โอกาส : เด็กในครอบครัวแหว่งกลาง”