มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม UI Green Metric World University Rankings Network (UIGWURN)
August 24, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 39/2564 ของคณะกายภาพบำบัด
August 25, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 38/2564 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร