มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน MU – ERP จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
January 14, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 19/2563 (Council Visit) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
January 14, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการแข่งขัน Cybersecurity ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition)