การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยราชสุดา ครั้งที่ 1/2563
September 8, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก อพ.สธ.
September 9, 2020

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ร่วมการเสวนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา”