สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 : Childhood trauma in disruptive world
May 25, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit)
May 26, 2020

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหิดลร่วมกันปันอิ่ม