มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
March 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “Understand EdPEx in 3 hours” (English Version)
March 5, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จับมือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา-บุคลากร สู่การเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ