มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2563 (Happy Family Award 2020)
December 21, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
December 22, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร เตรียมยกร่างแผนพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร