MUIC Holds One Day Camp for High School Students
January 11, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 256
January 13, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 2,000 คน