คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “วันมหิดล”
August 25, 2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อวกาศ “THAI SPACE PHYSICS 2020”
August 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563