คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “วันมหิดล”
August 25, 2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์อวกาศ “THAI SPACE PHYSICS 2020”
August 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563

001

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 จาก คณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปี 2563 นำโดย ศาสตราจารย์ พล.อ.ต. ดร.วินัย  จันทร์เปล่ง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา