คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดโครงการ “วิศวะจิตอาสากระตุ้นเด็กไทยด้วยศาสตร์วิศวกรรม 4.0”
January 13, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน MU – ERP จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
January 14, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มเซ็นทรัล