มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill”
October 29, 2020
พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-EDP#19)
October 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”