คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
July 23, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563