ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 The 34th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 2020)
July 16, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์”