พิธีรับมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 600 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
July 16, 2020
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 The 34th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 2020)
July 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)