คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
December 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business
December 22, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19