ม.มหิดล ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
October 29, 2020
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
October 30, 2020

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563