ม.มหิดล ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
October 29, 2020
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
October 30, 2020

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563

D25D8BC7-B51E-4CD6-B0A1-B8B7D069BEF0

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญชวนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา

ในปีนี้มีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” จำนวน 8 ส่วนงาน ดังนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยนานาชาติ โดยได้เกียรติจาก นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้อง SHE Training room ชั้น 1 ศูนย์ COSHEM อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา